Særlige undervisningstilbud hos os

.

Mini-Skills og Skills

Mini-Skills og Skills er to eftermiddagsprogrammer, som for det meste foregår tirsdage eller torsdage mellem kl.12.45-15.15 for udvalgte elever fra 4-8. klasse. Målet er at skabe positive oplevelser og nye fællesskaber for eleverne sammen med engagerede lærere.
I Mini-Skills og Skills er hovedfokus for elevgruppen: samarbejde, omverdensforståelse, mod, konflikthåndtering, nye kompetencer og udviklende oplevelser. Vi arbejder altid temaorienteret i perioder af 6-8 uger. Vi vægter udelivet højt i vores programmer, og vi samarbejder bl.a. med Sejlerhuset og lokale sportsklubber omkring vores forløb. Vi er desuden årligt på lejrskole med eleverne, hvilket i høj grad er med til at styrke elevernes indbyrdes relationer.
Det er elevernes klasselærere, der udvælger de elever, der får tilbuddet om at deltage i Mini-Skills og Skills, fordi de ser nogle muligheder for, at det enkelte barn kan indgå i nye relationer og videreudvikle sine sociale kompetencer i et miljø, hvor der er fokus på succesoplevelser og opbygning af et stærkt selvværd.

Dansk som andet sprog

På Brøndby Strand Skole er dansk som andetsprog en stor prioritet.

Vi modtager både børn der ikke taler dansk når de kommer til skolen, og vi modtager børn der taler noget dansk, men som har brug for supplerende støtte i undervisningen.

Når barnet bliver indskrevet på skolen, vurderer vi ved indskrivningen af barnet, hvilket behov der er.

Taler barnet ikke dansk ved indskrivning, så skal barnet gå i vores basisfunktion, hvor man er 3 timer om dagen, og har fuldt fokus på at lære dansk. De resterende timer på dagen, er barnet i deres almen klasse, hvor de ligeledes bliver støttet.

I dansk som andetsprog - supplerende, er barnet blevet udsluset fra basisfunktionen. Vi støtter op om barnet i almenundervisningen. Vi hjælper barnet med at tilegne sig strategier der støtter deres indlæring i de forskellige fag.

Derudover, så hjælper vi lærerne med at tilrette deres undervisning, så undervisningen tager højde for de tosprogede elever der er i undervisningen

Vi arbejder både med holddannelse, med enkelte elever i klasserne og med hele klasser.

Ordblinde

Under udarbejdelse

ADHD

Brøndby kommune har med kommunens U-klasser et undervisningstilbud til skolebørn, der har behov for at modtage undervisning i mindre grupper som støtte til deres fagfaglige udvikling samt udvikling generelt. I U-klasserne er der mulighed for at tilrettelægge undervisningen, så den tilgodeser børnenes kognitive og læringsmæssige udfordringer. Tilbuddet er målrettet børn med ADHD/opmærksomhedsforstyrrelser med indlærings, koncentrations- og adfærdsproblematikker. Børn der visiteres til U-klasserne er som udgangspunkt normalt begavede.

Fælles for børnene, der visiteres til U-klasserne er, at de har udfordrende opmærksomhedsforstyrrelser, der kan vise sig i udadreagerende adfærd. Derudover kan nogle af eleverne være præget af psykoemotionelle udfordringer som et lavt selvværd og selvtillid samt følelsesmæssig ustabilitet.

Børn, der tilbydes en plads i U-klassen, visiteres til en plads via et centralt visitationsudvalg efter Folkeskolelovens §20.2.

Der er U-klasser både i Indskolingen og Overbygningen.  Der er tilknyttet både lærere og pædagoger til klasserne.  Såvel lærerne som pædagogerne har udover timer i U-klasserne også timer på normalområdet. Dette for bla. at sikre et samarbejde mellem specialklasserne og normalklasser i det omfang, det er muligt og givende for eleverne i U. Én lærer er både tilknyttet U- indskolingsklassen og U-overbygningsklasserne for derved at bygge bro mellem overgangen fra den lille skole til den store skole. Det er en politisk beslutning, hvad normeringen skal være i forhold til indskrevne elever.

Alle U-klasserne er på de to matrikler placeret således, at de bedst muligt kan indgå i skolens samlede aktiviteter. Aktiviteter kan både være pauserne, enkelte fag på egnede årgange samt større skoleaktiviteter som motionsdag, fælles afslutninger o.lign. Klasserne har egne lokaler med mulighed for opdeling og med mulighed for at anvende tilstødende lokaler. Derved optimeres muligheden for holddeling, når dette af personalet skønnes nødvendigt ud fra undervisningens indhold og ud fra børnenes ”dagsform”.

Undervisningsmiljøet i U-klasserne tager afsæt i, at børnene er i et mindre miljø med flere voksne. Der er altid flere end én voksen i rummet. De får mulighed for læring i et lavere tempo, mange gentagelser, individuelle pauser, og der er samtidig mulighed for inddragelse af forskellige måder at lære, træne og opnå ny viden og færdigheder på. Skoledagen er bygget op omkring struktur, stilladsering og forudsigelighed således, at eleverne kender til dagens program fra skoledagens start. Piktogrammer bruges til at understøtte de forklaringer, som klassen eller den enkelte elev modtager, hvorefter eleverne visuelt kan orientere sig i forhold til dagens program. Herved sikres, at overgangene fra en aktivitet til en anden er kendt af eleverne. Der arbejdes i praksis med afsæt i det enkelte barns potentiale og muligheder, og der udfærdiges udviklingsplaner for hvert enkelt barn, der løbende evalueres. Med udviklingsplanerne får personalet et godt og aktuelt kendskab til de enkelte børns faglige progression samt et brugbart redskab til at følge de enkelte børns udvikling. Udviklingsplanerne anvendes ligeledes som afsæt for skole/hjem-samtalerne. ligesom udviklingsplanerne også spiller en vigtig rolle i overgangssamarbejdet fra indskolingen til overbygningen. Sigtet er, at de elever, som har forudsætningerne for det, i udskolingen forberedes til folkeskolens prøver. Der er ligeledes et tæt samarbejde mellem U-klasserne i overbygningen og erhvervslivet. Samarbejdet har til formål at give de unge mennesker kendskab til erhvervslivet ift. valg af uddannelse.

Børnene i U-klasserne har fag, som øvrige normalklasser. Dog er der i U-klasserne mulighed for en større fleksibilitet forstået således, at lærerne kan tilrettelægge skoledagen, såfremt dette giver mening for børnene og for de enkelt læringsforløb på en anden måde end normalklasserne og hermed skabe ro og færre skift/forstyrrelser i skoledagen for børnene. Udover undervisning i fag, arbejdes der også med social træning, så eleverne tilegner sig redskaber, der kan anvendes i sociale sammenhænge både i og udenfor skolen. Der arbejdes med afsæt i en ADHD-pædagogik, der er tydelig og præcis i kommunikationen med eleverne. 

I U-klasserne vægtes det, at alle børn skal være en del af et eller flere fællesskaber, som de møder i deres skoleliv og deres fritidsliv. De skal blive klar til livet udenfor skolen og tilegne sig de kompetencer, der er nødvendige for at kunne begå sig på egen hånd. Derfor vægtes det højt, at børnene tilknyttes SFO- eller klubtilbud og derigennem få andre fællesskaber og oplevelser med børn, der ikke er tilknyttet et specialtilbud. I SFO er der særlig fokus på den gode overgang fra skole til SFO, og børnene fra U-klassen har på SFO et særligt indrettet rum, hvor de sammen med en fast personalegruppe kan trække sig til, hvis der er behov for et pusterum fra SFO’ens mange aktiviteter. Samtidig er der en høj grad af skole/hjem-kontakt, hvor forældrene inddrages som aktive parter i deres børns faglige- og sociale udvikling.

 

Indlæringsvanskeligheder

Brøndby kommune har med kommunens S-klasser et undervisningstilbud til skolebørn, der har behov for at modtage undervisning i mindre grupper som støtte til deres fagfaglige udvikling samt udvikling generelt. I S-klasserne er der mulighed for at tilrettelægge undervisningen, så den tilgodeser børnenes kognitive og læringsmæssige udfordringer. Tilbuddet er målrettet børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Børnene, der visiteres til tilbuddet, kan dog også have andre udviklingsforstyrrelser samt specifikke indlæringsvanskeligheder. 

Fælles for børnene, der visiteres til S-klasserne er, at de er udfordrede i deres sproglige udvikling, at de har en snæver begrebs- og forestillingsevne, og at de kan have vanskeligheder i forhold til koncentration, hukommelse, opmærksomhed, udholdenhed og motorik. Derudover kan nogle af eleverne være præget af psykoemotionelle udfordringer som et lavt selvværd og selvtillid samt følelsesmæssig ustabilitet.

Børn der tilbydes en plads i S-klassen, visiteres til en plads via et centralt visitationsudvalg efter Folkeskolelovens §20.2. 

Der er S-klasser både i Indskolingen og Overbygningen. Der er tilknyttet både lærere og pædagoger til klasserne. Såvel lærerne som pædagogerne har udover timer i S-klasserne også timer på normalområdet. Dette for bla. at sikre et samarbejde mellem specialklasserne og normalklasser i det omfang, det er muligt og givende for eleverne i S. Det er politisk besluttet, hvordan normeringen af voksne skal være i forhold til antal indskrevne elever. 

Alle S-klasserne er på de to matrikler placeret således, at de bedst muligt kan indgå i skolens samlede aktiviteter. Aktiviteter kan både være pauserne, enkelte fag på egnede årgange samt større skoleaktiviteter som motionsdag, fælles afslutninger o.lign. Klasserne har eget lokale med mulighed for opdeling af lokalet og med mulighed for at anvende tilstødende lokaler. Derved optimeres muligheden for holddeling, når dette af personalet skønnes nødvendigt ud fra undervisningens indhold og ud fra børnenes ”dagsform”.

Undervisningsmiljøet i S-klasserne tager afsæt i, at børnene er i et mindre miljø med flere voksne. Der er altid flere end én voksen i rummet. De får mulighed for læring i et lavere tempo, mange gentagelser, og der er samtidig mulighed for inddragelse af forskellige måder at lære, træne og opnå ny viden og færdigheder på. Der arbejdes i praksis med afsæt i det enkelte barns potentiale og muligheder, og der udfærdiges udviklingsplaner for hvert enkelt barn, der løbende evalueres. Med udviklingsplanerne får personalet et godt og aktuelt kendskab til de enkelte børns faglige progression samt et brugbart redskab til at følge de enkelte børns udvikling. Udviklingsplanerne anvendes ligeledes som afsæt for skolehjemsamtalerne, ligesom udviklingsplanerne også spiller en vigtig rolle i overgangssamarbejdet fra indskolingen til overbygningen. Sigtet er, at de elever, som har forudsætningerne for det, i udskolingen forberedes til folkeskolens prøver. Ligeledes er der hos de ældste elever fokus på brobygning mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, så eleverne guides til et uddannelsesforløb, der tilgodeser deres udfordringer og tager afsæt i deres kompetencer.

Børnene i S-klasserne har fag, som øvrige normalklasser. Dog er der i S-klasserne mulighed for en større fleksibilitet forstået således, at lærerne kan tilrettelægge skoledagen, såfremt dette giver mening for børnene og for de enkelt læringsforløb på en anden måde end normalklasserne og hermed skabe ro og færre skift/forstyrrelser i skoledagen for børnene.

 

I S-klasserne vægtes det, at alle børn skal være en del af et eller flere fællesskaber, som de møder i deres skoleliv og deres fritidsliv. De skal blive klar til livet udenfor skolen og tilegne sig de kompetencer, der er nødvendige for at kunne begå sig på egen hånd. Derfor vægtes det højt, at børnene tilknyttes SFO- eller klubtilbud og herigennem få andre fællesskaber og oplevelser med børn, der ikke er tilknyttet et specialtilbud. I SFO er der særlig fokus på den gode overgang fra skole til SFO, og børnene fra S-klasser har på SFO et særligt indrettet rum, hvor de sammen med en fast personalegruppe kan trække sig til, hvis der er behov for et pusterum fra SFO’ens mange aktiviteter. Samtidig er der en høj grad af skole-hjemkontakt, hvor forældrene inddrages som aktive parter i deres børns faglige- og sociale udvikling.

Skills på tur til Sejlerhuset, Brøndby Strand
Sidst opdateret den 14. marts 2023