Skolebestyrelses referater

Her kan læse referater fra skolebestyrelsens møder

Referater fra skolebestyrelsen

Referat 29. august 2023

Brøndby Strand Skole

 

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 

Tilstedeværende:

Mikkel, Annette, Jimmi, Söngül, Arno,Shazia, Trine, Elin, Ina, Rikke, Shazia og Finn 

Afbud: 

Marian, FoziaGodkendelse af sidste referat:

Godkendt

 

Punkt 1: Velkommen til et nyt skoleår, Rikke fortæller om opstart og årets fokuspunkter. Herunder nedsættelse af et ansættelsesudvalg til viceskolelederstillingen på indskolingen.

Rikke fortæller om foredrag som medarbejderne har hørt lige før sommerferien, Thomas de POliveira “Når alle masker falder”. Efter sommerferien havde skolen to foredrag: "Low arousal" og “ Broen til fagsproget”. Skolen har også dette år fokus på højere faglighed(primært matematik og dansk), bedre trivsel og mindre fravær, som er kommunens handleplan for skolerne i Brøndby.

Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg i forbindelse med ansættelsen af en ny viceskoleleder på Indskolingen.. Rikke skriver ud hvilken dag det bliver, og medlemmer kan derefter tilmelde sig.

Punkt 2: 

Aktiviteter i løbet af efteråret, og aftaler herom. Vi skal placere skolebestyrelsesmøderne i en kalender der giver mening for aktiviteterne i årets løb. Medbring meget gerne en kalender.

Alle skriver til Rikke, hvilke af de foreslåede datoer, de ikke kan. 

12 september er der infomøder om lønsumsstyring - mere info kommer.

Besøgsdag 4. oktober kl. 17.00 - 18.30 på Indskolingen er et åbent hus arrangement, hvor alle daginstitutionernes børn bliver inviteret. 

 1. oktober kl. 18.00 holder vi møde for kontaktforældre. Skolebestyrelsesmødet denne dag er fra 17-18. Til næste SB - møde bliver der præsenteret en dagsorden for kontaktforældremødet.

SB besøger OB d. 17. januar 8-12. Den 25. januar er der Unicef Rettigheds Uges aftenarrangement. 
Punkt 3: 

Trine og Rikke fortæller om arbejdet i opgaveudvalget i forhold til Fremtidens Brøndby Strand og ny multifunktionel skole.

Trine: Der er et spændende udvalg at være med i. Mange forskellige repræsentanter i udvalget: borgere, politikere, forskere. Der er kommet 4 oplæg: en helt ny konkurrerende skole, en ny indskoling, en ny mellemtrins skole og en ny udskoling. Udvalget skal besøge 4 skoler for at få inspiration. Et scenarie 5 er også blevet foreslået, nemlig en skole med faglokaler til skolen. Multifunktionel betyder at den nye skoles lokaler skal bruges af borgere uden for skoletiden.

Rikke fortalte om 3 gode ting og 3 udfordringer. Rikke fremlagde at hun mente at bygge en konkurrerende skole til kommunens skoler vil være en stor fejltagelse.

 

Punkt 4: 

Orientering om åbent hus på indskolingen den 21. september ved Jimmi, leder af SFO.

Er taget op i punkt 2.

 

Punkt 5: Meddelelser:

Endelig vedtagelse af princippet for digitale enheder samt princippet for nikotinfri skole.

Principperne er vedtaget.Formanden:

Ingen

Skole, plus info om Unicef RS:

Alle lokalerne i det gamle gule spor på Indskolingen er i fuld gang med at blive restaureret i forhold til skimmelsvamp, og der håbes på at de er færdige til jul. Der restaureres også i andre lokaler i forhold til skimmelsvampen.

Meebook bliver formentligt lukket ti januar.l 

SFO :  

Klubben har fået 350.000,- om året til klubben til løft af fritidspædagogikken. Der vil blive ansat og der bliver købt nogle forløb til løftet.  Jimmi sender materialet ud til medlemmer af SB.

Forældreforening:

Er der stadig og giver stadig tilskud - medarbejderne søger også penge.

 

Øvrige:

Der pågår et stort arbejde med at få Brøndby Kommunes budget til at hænge sammen - det skal være færdigt 15. oktober.

Eventuelt: 

Er det muligt at finde tidligere elever med en god fortælling som vi kan profilere.

Ide om containere til skrald.

Punkt til næste gang: genbesøg SB’s strategi.

Vi skal I GOD TID i gang med at snakke om Kulturweekend.

Referat 25. april 2023

Brøndby Strand Skole

 

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 25. april 2023 

kl.17-20 på overbygningen.

Mødet starter kl.17, og mellem 18-19 er der fremlæggelse af årsberetninger for alle forældre på skolen, og efter disse genoptager vi skolebestyrelsesmødet.

Tilstedeværende:

Annette, Rikke, Jimmi, Ina, Mikkel, Shazia, Fouzia, Marian, Trine

 Afbud: 

Söngül, Finn, Arno, Semina, Selin, Lone Mette, Godkendelse af sidste referat:

 

Punkter til overvejelse/input:

 

Punkt 1: Elevrådets punkt

Vi er ved at afslutte alle de projekter vi har sat i gang i løbet af dette skoleår.

Fodboldturnering for 4. -6. klasserne

Tur for dette skoleårs elevråd

Få valgt elevråd for næste skoleår før sommerferien.

Arla-maskinen er afviklet af økonomiske årsager.

Punkt 2: Årsberetninger

Generalforsamling for forældreforeningen:

Forældreforeningen bliver opløst på grund af manglende forældreinvolvering.

Da der er brugt meget energi på at oprette CVR-nummer, bankkonto og få godkendt vedtægter, kan forslaget være at man kan søge om penge til diverse arrangementer.

Kan kontaktforældrene være med til at rekruttere forældre til forældreforeningen? 

Kan man eventuelt arrangere andet end Banko, hvor vi kan engagere forældreforeningen mere i skolens arbejde og få en lille indtjening. 

Forslag om at det tages op til et kontaktforældremøde, hvor der kan tages stilling til forslagene.

 

Formanden fremlægger årsberetninger for 2022

Rekordstort fremmøde

Der blev efter årsberetningen spurgt ind til temaerne:

Faglighed og uddannede lærerdækning af fag som for eksempel musik 

Fravær hos både elever og medarbejder

Hvordan vi som skole løfter eleverne ( Den lange bane)

Generalforsamling for forældreforeningen

Annette fremlægger,

Dagsorden og regnskabet er godkendt af de tilstedeværende 

Forslaget om at bevare forældreforeningen, som det kører nu, er vedtaget. 

Referat 22. februar 2023

Brøndby Strand Skole

 

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 

Tilstedeværende:

Mikkel Ejsing, Ina Hurup, Anette Nerup, Songül Yldrim, Shazzia Ahmed, Latifa Mojib, Jimmi Riber Brønd, Rikke Rubek, Marian Wengog Finn Rigét 

 

 

Afbud: Fozia J. Shah, Trine Billekop, Arno Hurup Christiansen, Semina Mamutti
Godkendelse af sidste referat: GodkendtPunkt 1: Elevrådets punkt

Er i gang med at lave skraldepatrulje, og det går rigtig fint. Elevrådet er også i gang med at lave en fodboldturnering for 4.-6. klasse

 

Punkt 2: Medarbejdertrivselsdag den 3. marts, tidlig lukning af skolen

Første fredag i marts er Trivselsdagen, og der er arrangeret et trivselsarrangement for medarbejderne. Skolen lukker klokken 13.00, og det er godkendt af skolebestyrelsen at slutte dagen på dette tidspunkt.

Programmet for arrangementet gennemgås. 

 

Punkt 3: Workshop med Jasmin - Workshoppen varer 2 timer.

Referat 23. januar 2023

Brøndby Strand Skole

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 23. januar 2023 

Kl.17.00-17.45 efterfulgt af møde med kontaktforældrene kl.18-20 på overbygningen.Tilstedeværende: Fozia J. Shah, Mikkel Ejsing, Ina Hurup, Trine Billekop, Anette Nerup, Songül Yildirim, Shazzia Ahmed, Arno Hurup Christiansen, Latifa Mojib, Jimmi Riber Brønd, Rikke Rubek, Formand for elevrådet Semina Mamutti, næstformand for elevrådet Selin og viceskoleleder Finn Rigét Afbud:  Arno, Lone Mette, MarianGodkendelse af sidste referat: Ingen kommentarer

 

Punkter til overvejelse/input: Ingen punkter

Punkt 1: Elevrådets punkt

Punkt 2: Budget 2023:

Rikke gennemgår processen ifht undervisningsmiddelkonto. Oplæg på den store skærm.

Punkt 3: 

Mikkel og Rikke gennemgår programmet for aftenens møde med kontaktforældrene. Programmet omhandler den Lange Bane, og Skolebestyrelsens dynamiske model for kommende års arbejde og selvfølgelig gruppearbejde i forhold til oplæg.

Meddelelser:

Elevråd: Ingen meddelelser

Formanden: Ingen meddelelser

 

Skole, plus info om Unicef RS: Ingen meddelelser

 

SFO : Ingen meddelelser

 

Forældreforening: Generalforsamlingen bliver der indkaldt til

 

Banko: Ingen meddelelser

 

Øvrige: Ingen meddelelserFacebook: Opslag om aftens møde

Referat 14. december 2022

Brøndby Strand Skole

 

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 14.12.-2022

Tilstedeværende: Fozia J. Shah, Mikkel Ejsing, Ina Hurup, Trine Billekop, Songül Yldrim, Shazzia Ahmed, Jimmi Riber, Rikke Rubæk, Finn Rigét, Marion
 

Referent: Mikkel Ejsing
Godkendelse af sidste referat:

Intet til dette punktPunkt 1: 

Mikkel gennemgik opdateringer af vores fælles plan, og der blev drøftet forskellige idéer til fokusområder og aktiviteter. Inputs fra dialogen føres ind i planen og den sendes rundt til bestyrelsen igen. Vi fortsætter dialogerne, og noget tages over i mere fokuserede temaer, som drøftes mere i dybden, fx som kommunikationsstrategi. Generelt vil vi øge fokus på at igangsætte aktiviteter og lave koblinger til igangværende initiativer på skolen. Punkt 2: 

Rikke gennemgik oplæg til Undervisningsministeriet efter tilsyn. Lave karakterer tilbage i 2017/18.

Hvordan arbejder skolen og Rikke som skoleleder med udvikling ifht. hævelse af karaktergennemsnit, indsatser på dansk og matematik på den korte og lange bane? Parallelplanlagt undervisning. På matematik har der været afprøvet forskellige modeller i undervisningen. Herunder muligheden for niveauinddeling og arbejde på forskellige hold.

 

Oplægget indeholdt også eksempler på indsatser for det ikke-fagspecifikke. Fx pædagogiske (lærende) terminsprøver (formål: at lære at lære), eksamensangstforløb etc.

 

Den enkelte klasses resultater gennemgås, og der aftales et forløb, som er tilpasset den enkelte klasse. Undervejs har lærere og ledere forskellige opgaver, som understøtter forløbet fagligt og ledelsesmæssigt. Ledelsen har fokus på sammenhænge, samt at læring fører til tilpasninger af undervisningen på forskellige klassetrin.

 

Lærerne arbejder i FF-teams (Fælles Forberedelse), hvor de planlægger holddelingen med vejledere og ledere.

 

Planlægningen startede i 2020 og har involveret rigtig mange ansatte og andre omkring skolen. Indsatserne blev udrullet i august 2022. Og der er fortsat en dialog på skolen om at implementere yderligere. Der evalueres og koordineres løbende.
Punkt 3: 

 

Datoer:

To SB møder må flyttes

Marts SB møde flyttes til 27/3

April SB møde flyttes til 25/4 

Kontaktforældremødet: 23/1. Indhold: Rikke sender drejebog/slides med gruppedialog om rollen. Mikkel holder oplæg om vores plandokument.

SB møde d. 23/1 forkortes til 45 minutter. Referat 24. oktober 2022

Brøndby Strand Skole

Skolebestyrelsesmøde mandag den 24.oktober 2022 kl.17-20 på overbygningen, Rikkes kontor.

Tilstedeværende: Fozia J. Shah, Mikkel Ejsing, Ina Hurup, Trine Billekop, Anette Nerup, Songül Yldrim, Shazzia Ahmed, Arno Hurup Christiansen, Latifa Mojib, Jimmi Riber Brønd, Rikke Rubek, Formand for elevrådet Semina Mamutti, Finn Rigét

Besøg: Anette Pilmark

Afbud: Lone Mette 

Godkendelse af sidste referat:

Punkter til overvejelse/input:

Punkt 1: Velkommen til de nye udearealer på overbygningen. Vi går en tur inden det bliver mørkt. 

Begejstring for det nye udeareal samt den nye springgymnastikhal.

Punkt 2: Skolebestyrelseskurset – hvad giver det anledning til hos os? Hvordan skal vi behandle de tre temaer? Hvilken viden har skolebestyrelsen brug for?

Emner vi gerne vil arbejde med fremadrettet:

Forældreinddragelse. Kan vi hjælpe med at skabe sociale relationer mellem forældrene? - starte i indskolingen. 

En plan for hvordan vi fortæller at vi har en fantastisk skole. Måske bruge professionelle til at brande skole - har kommunen nogen som kan hjælpe? Jeanette Grøn bliver nævnt. En pjece med hvad skolen kan profilere sig på a la hvad der blev gjort år tilbage. Forældrene kan også bruges til at profilere samt gamle elever. Vi skal huske at se på hvad vi allerede gør - det kan kortlægges og lægge op til hvad vi skal gøre fremadrettet.

Hvor tidligt starter vi op med at fortælle om skoler? - mødregruppen(hvilket Anette og Rikke allerede gør), daginstitutioner 

Hjemmesiden skal opdateres.

Til næste bestyrelsesmøde har Mikkel, Rikke og Finn en skitse til hvordan vi kan gå i gang.

Punkt 3: Aktiviteter i løbet af året, og aftaler herom. Udarbejdelse af et årshjul i forhold til aktiviteter og temaer. To datoer skal i kalenderen, besøgsdag og møde for kontaktforældre.

Besøgsdag bliver i januar, Rikke sender nogle datoer via mail.

Møde for kontaktforældre bliver nok først i januar, datoerne sender Rikke ud via mail.

Input til årshjulet kommer efter fremlæggelsen til næste skolebestyrelsesmøde af skitsen fra punkt 2.

Principper om nikotinfri skole bliver et tema til bestyrelsesmødet til januar.

Vi skal kigge på principperne for digitale enheder til bestyrelsesmødet til februar.

Anette Nerup inviterer Ole til et skolebestyrelsesmødet til december, hvor han fortæller om plusser og minusser ved Gedion versus vores skole.

Punkt 4: Mikkel om artikel – de gode historier ud i verdenen.

Artiklen er en glød til vores begejstring om at fortælle de gode historier. Robert, journalist på Folkebladet, har udtrykt at han gerne vil hjælpe med at fortælle historier.

Punkt 5: Økonomi, budget og proces

Processen vedrørende budgettet blev fremlagt af Rikke. Skolebestyrelsen bliver inviteret til at deltage i budgetudvalget - så kan man melde ind hvis man ønsker at deltage. Anette Pilmark fortæller at budgettet for 2023 ligger på niveau med 2022.

Punkt 6: Meddelelser:

Elevråd:

Har besluttet en Skraldespands Patrulje for 4.-6., og Aula dukse rydder op i Aulaen.

En konkurrence om at holde ude-områderne rene er i gang, og der kommer en vinder inden jul. 

Eleverne foreslår at første gang en elev bliver taget i at bruge nikotin, bliver en leder orienteret. Anden gang bliver forældrene informeret

Formanden:

Ingen kommentarer

Skole, plus info om Unicef RS:

Udover de tre temaer øget faglighed, øget trivsel og elevfravær,  arbejder vi også med sygefravær blandt personalet

SFO :  

Daginstitutionerne deltog i år til motionsdagen.

Forældreforening:

Har givet tilskud til den lige overstået elevfest.

Øvrige:

Budgetforliget er indgået mellem 4 partier i kommunalbestyrelsen.

Referat 31. august 2022

Brøndby Strand Skole

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 31. august 2022 kl.17-20 på overbygningen, Rikkes kontor

Tilstedeværende:

Fozia J. Shah, Mikkel Ejsing, Ina Hurup, Trine Billekop, Anette Nerup, Songül Yldrim, Shazzia Ahmed, Arno Hurup Christiansen, Latifa Mojib, Jimmi Riber Brønd, Rikke Rubek, Formand for elevrådet Semina Mamutti

 

Afbud: 

Finn Riget, Marian Weng, Lone Mette,

Godkendelse af sidste referat:

 

Punkt 1: Velkommen til et nyt skoleår, og en ny skolebestyrelse. Vi starter mødet med en runde præsentation af hinanden, og efterfølgende skal vi konstituere bestyrelsen ved valg af formand, næstformand, repræsentant til specialklasserne og til Bækkelund.

Rikke starter mødet med en lille "icebreaker", hvor den nye skolebestyrelse skal lære hinanden at kende.

Formand: Mikkel Ejsing (Trine overtager efter 2 år)

Næstformand: Anette Nerup

Repræsentant til Bækkelund: Fozia J. Shah

Repræsentant til specialklasserne: Shazzia Ahmad

Punkt 2: Aktiviteter i løbet af efteråret, og aftaler herom. Vi skal placere skole bestyrelsesmøderne i en kalender der giver mening for aktiviteterne i årets løb. Medbring meget gerne kalender.

Under dette punkt kan vi ligeledes tale om hvordan skolebestyrelsen ønsker at afholde møder, hvem skal være mødeleder, lave dagsorden osv.

Datoer:

 1. og 24. september kursus for nye skolebestyrelsesmedlemmer. 
 2. september: åbent hus på indskolingen
 3. september: Kommunal temamøde i forvaltningen klokken 14.00-15.45

Skolebestyrelsen på besøg i skoleklasser - dette skoleår bliver på OB. Rikke sender dato ud

Skolebestyrelsesmøder lægger sidste onsdag i hver måned klokken 17.00-20.00

 1. september
 2. oktober (mandag) 
 3. november
 4. december
 5. Januar
 6. februar
 7. Marts Gør en Verden til forskel
 8. marts
 9. april
 10. maj
 11. juni
 12. juni - dimission

Brøndby Kulturnat - Stand på Nørregårdsskolen 7. oktober, hvor skolerne i Brøndby er repræsenteret

 

Mødeleder - Mikkel Ejsing

Punkt 3: Orientering om åbent hus på indskolingen den 21. september fra 16.30 ved Jimmi, leder af SFO.

Åbent hus er for kommende skolestarter samt alle potentielle skolestarter (helt ned til 2. års alderen) 

Rikke og Finn byder forældre og børn velkommen

Skolebestyrelsen fortæller lidt om skolen samt ledelse og andre relevante personale

Der vil være indspark omkring sprog, matematik, fri for mobberi og andet fagligt

Der vil være mulighed for at besøge sprogklasser og kontor-cafeen, biblioteket, sfo’en, ledelsen, skolebestyrelse, Unicef rettigheds koordinatorer

Derudover vil der være mulighed for at få lidt hyggeligt til ganen ved bålhytten/spise-hytten

Der bliver reklameret for dette hos de forskellige daginstitutioner, i Folkebladet og forældrene vil få en indkaldelse på e-boks. 

Punkt 4: Rikke fortæller kort om skoleopstart og fokuspunkter for dette skoleår.

Det er gået rigtig godt.

Vi havde et lille uheld, hvor en elev faldt ud fra et vindue. Eleven har det under omstændighederne godt og har været til observation på hospitalet.

Et kriseberedskab, går i gang, hvis uheldet skulle være ude. Derudover bliver PPR, sorggrupper m.m. sat i gang.

Brøndby Kommunes 2030 strategi - fokus på tidlig indsats, hvor der kommunalt er blevet besluttet at samarbejde med kombu at hjælpe børn der er udsatte/ har nogle udfordringer og hvad underviserne kan gøre eller få hjælp. Der er fire faglige fyrtårne på Brøndby Strand Skole 

 

Temamøde i kommunalbestyrelsen, med tre udvalgte punkter: 

Bedre trivsel 

Højere faglighed

Lavt fravær

I september afholder vi et møde blandt personalet, hvor vi arbejder med bedre trivsel.

Projekt: Fra haver til maver - samarbejde med Dyregården, hvor 5. klasserne får lov til at lave mad og arbejde med årstidens haver.

 

Punkt 5: Meddelelser:

 

Formanden:

Elevrådet: Første møde i dag, hvor der var en spændende dag med gode samtaler og valg til formand og næstformand.

Et af temaerne i år er på at skabe en skole, hvor der er rart at være, derudover vil vi også have fokus på Nikotinfri-skole.

Skolebestyrelsen skal lave principper for Nikotinfri-skole

Skole, plus info om Unicef RS:

Unicef arbejder i år med Klima og børns rettigheder. Der bliver arbejdet på at etablere en “Skraldepatrulje”.

 

SFO :  

Forældreforening: Der mangler forældre i bestyrelsen, problemer med at få flere medlemmer - hvilket betyder at forældreforeningen ophører/opløses med udgangen af 2022.

Banko: 

Ingen arrangementer

Øvrige:

Budgettet er ved at blive lagt. I år er vi ekstra presset, hvilket blandt andet rammer skole- og ungeområdet.

 

På dagsordenen til næste gang:

Principper for nikotinfri-skole. 

Kigge principperne ved fremtidige skolebestyrelsesmøder

Næste dagsorden er der gennemgang af principperne for brug af snus

Referat 30. marts 2022

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 30. marts 2022

 

Tilstedeværende:

 

Ina Hurup Christiansen, Shazzia Ahmed, Ole Sønderup(dirigent), Said Mo El Idrissi, Diana Hemdrup, Annette Nerup Jakobsen, Marian Weng,

 

Rikke Rubek, Finn Rigét(referent), Jimmi Riber Brønd, 

Arno Hurup Christiansen

Afbud:  Latifa Mojib, Lone Mette Nielsen, Semina(elevråd), Fozia Shah.


Godkendelse af sidste referat:Punkt 1: Mikkel, vores UU-vejleder, kommer og fortæller om uddannelsesparathed og 9. klassernes valg.Mulighed for dialog med Mikkel

Mikkel orienterer om uddannelsesvalg for skolens elever. Procentfordelingen på EUD, EUX, STX, HTX,HF, 10. klasse og 10. klasse på efterskoler blev fremlagt. Der blev stillet mange spørgsmål i forhold til unges uddannelsesvalg, skolens og Mikkels indsatser. Der blev talt om hvad der kan hjælpe til at flere elever vælger erhvervsuddannelse, eller ungdomsuddannelser som de færdiggøre. Vejen går også gennem forældrene.

 

Punkt 2: Valg til skolebestyrelsen. Plan for perioden og dialog om hvem der vil stille op.

Folk meldte ind og ud, og på tirsdag kl. 17.00 er der opstillingsmøde til skolebestyrelsen.

 

Punkt 3: Meddelelser:

 

Formanden:

Ingen meddelelser

 

Skole, plus info om Unicef RS:

Åbent hus i morgen, kom alle sammen! 

Det er så hyggeligt i øjeblikket med UNICEF-ugen, hvor alle elever er blandet på tværs af årgange og matrikler, hvilket vil sige at der er små fra Indskolingen i Overbygningen, og omvendt. 

SFO :    

Der er blevet indskrevet 96 børn, hvilket resulterer i fem 0. klasser. Alle corona-restriktioner er sluttet efter uge 7.

Forældreforening:

Mangler medlemmer

Banko: 

 

Øvrige:

Ingen meddelelser

 

Referat 2. marts 2022

Brøndby Strand Skole

Skolebestyrelsesmøde onsdag den 2. marts 2022

 

Tilstedeværende:

 

Ina Hurup Christiansen, Shazzia Ahmed, Ole Sønderup(dirigent), Said Mo El Idrissi, Annette Nerup Jakobsen, Fozia Shah.

 

Marian Weng, Latifa Mojib, Lone Mette Nielsen

 

Semina(elevråd)

 

Rikke Rubek, Jimmi Riber Brønd, 

Sidsel Rosa Just er gæst i anledning af ansættelse som viceskoleleder på vores skole.

Arno Hurup Christiansen

 

Afbud:Finn Rigét, Diana Hemdrup

 

Godkendelse af sidste referat: 

Godkendt

Punkt 1: Godkendelse af budget,Se bilag.

Budgettet er gennemgået 

Punkt 2: Ole punkter, se vedhæftede bilag.Dialog 

Brandstiftelse - hvad kan vi gøre?

- Der er elever der er sat i forbindelse med branden og de pågældende elever har haft bekymringssamtaler med forældre, SSP, ledere og politi

- der er sat kamera op flere steder

- der er opmærksomhed i forhold til afgangsprøver og dimission, og der bliver taget de nødvendige tiltag

- Der er et tæt samarbejde med det lokale politi og SSP

Uddannelsesparathed:

- der er en stor del af eleverne i 9. klasse, der er uddannelsesparat

- der er mere fokus på at tale med eleverne omkring at foretage et kvalificeret valg, og at der er mulighed for omvalg

- koordineret ungeindsats, er et tiltag der er nedsat af Brøndby Kommune for at hjælpe eleverne med at "blive" på en ungdoms - eller videregående uddannelser. I kan læse mere her: https://www.brondby.dk/media/3lzlverr/sammenh%C3%A6ngende-kommunal-ungeindsats-i-br%C3%B8ndby-kommune-2019-1.pdf     

- Lærerne bliver klædt på til de mange ungdoms-og videreuddannelser der er at vælge imellem og eleverne  kommer ud og snuser til mange af de forskellige muligheder der er

- hvordan kan vi inddrage forældrene? kan man lave en form for ressourcebank med forældres bekendtskaber/jobs i forhold til praktik i 8. klasse

- Til næste skolebestyrelsesmøde kan Mikkel UU-vejlederen, holde et lille oplæg omkring uddannelsesparathed og succesrate for eleverne på Brøndby Strand Skole

 

Børns fravær - hvad kan vi gøre for at forældrene er opmærksomme på deres barns fravær?

-  Forældre kan følge med i deres barns fravær på Aula, som følge af en ny fraværs strategi 

- Der er nedsat et fraværs taskforce i kommunen, som arbejder på at implementere en ensartet procedure for fravær i hele kommunen. Der vil komme et skriv omkring dette til forældre 

 

Kan man sammenholde karakter/test i forhold til lærere?

- der er mange data der spiller ind i børnenes præsentationer og progressioner 

- efteruddannelse/ kompetence 

- hvis der en utilfredshed med en lærer (fagligt eller andet) - snak med en teamlærer/ledelse/ eller anden voksen for at finde en løsning

Lærerne er i gang med at arbejde med feedback fra eleverne i forhold til undervisningen 

- der er mulighed for lærerne at sparre sammen med andre lærere i deres Fælles Faglige team

 - års/standpunktskarakteren afhænger af faget med udgangspunkt  i UVM's/fagets retningslinjer

- drøftelse omkring, hvordan lærerne holder et overblik over elevernes præsentation i fagene.

Punkt 3: Valg til skolebestyrelsen. Planlægning af valghandlinger april 2022.

Valghandlinger:

 - nedsættelse af en valgbestyrelse

- indkalde til et opstillingsmøde (slut april)

- Ved et antal af for mange ansøger til opstillingsvalg

Opstillingsmøde den 5. april fra 17.00-18.00

- Formanden orienterer og man kan derefter stille op ved at skrive sig op

  

Punkt 4: Forældrearrangementer, aftaler om datoer og antal.

Kontaktforældremøde 11. maj fra 18.00-20.00

Punkt 5: Meddelelser:

 

Formanden: 

Ingen nye meddelelserSkole, plus info om Unicef RS:

- rettighedsugen i uge 13 bliver lækker

- klassesammenlægninger på nuværende 0. og 7. årgang

 

SFO :    

Ingen meddelelser

 

Forældreforening: 

Anette efterlyser besøgsdag i klasserne ( maj/april)

 

Banko: 

Ingen meddelelser

 

Øvrige:

Ingen meddelelser

 

Referat 26. januar 2022

Skolebestyrelsesmøde den 26. januar 2022

Tilstedeværende:

 

Ina Hurup Christiansen, Shazzia Ahmed, Ole Sønderup(dirigent), Said Mo El Idrissi,Diana Hemdrup, Fozia Shah.

 

Marian Weng, Latifa Mojib, Lone Mette Nielsen

 

Semina(elevråd)

 

Rikke Rubek, Finn Rigét, Jimmi Riber Brønd 

Sidsel Rosa Just er gæst i anledning af ansættelse som viceskoleleder på vores skole.

Arno Hurup Christiansen

 

Afbud:  Annette Nerup Jakobsen

Godkendelse af sidste referat: 

Godkendt

Punkt 1: Nyt dato mødet med kontaktforældre. Mulighed for ekstra indhold.

Aydin Soei har lavet en undersøgelse med eleverne fra nuværende 8. og 9. klasse, hvorefter der er blevet udarbejdet en rapport, som han vil holde et oplæg om til mødet med kontaktforældrene. 

Forslag til nuværende program (som er udarbejdet ved et tidligere skolebestyrelsesmøde) er at udskyde et af de tidligere punkter til et andet møde. 

Rikke og Lone Mette kigger på, hvilket punkt der kan undværes, så der kan gøres plads til et halv times oplæg af Aydin Soei.

Når datoen for valg til skolebestyrelsen bliver offentliggjort kommer den endelige dato. Rikke melder nærmere ud

Punkt 2: Brøndby 2030. Info om strategi ved Rikke samt info om bygninger og Brøndby Strand Programmet

Brøndby Kommune har udarbejdet en strategi for 2030, hvor der er fem fokuspunkter, hvortil der er udarbejdet nogle arbejdsgrupper.

 1. Flere i uddannelse og beskæftigelse 
 2. Større variation i natur og grønne områder 
 3. Mere idræt, sport og bevægelse hele livet 
 4. Mere varierede boligformer 
 5. Mere klimavenlig kommune

I kan læse folderen her: https://www.brondby.dk/media/voxjl2ow/br%C3%B8ndby-strategi-2030.pdf 

I forhold til byggeri i Brøndby Strand kan I læse mere om projektet og processen her: https://www.brondby.dk/borger/bolig-byggeri-og-planer/byudvikling/fremtidens-brondby-strand

Springhallen står klar ca. foråret 2022, hvor idrætslærerne kan benytte sig af det. Det kræver et særligt kursus, som medarbejdere får tilbudt.Punkt 3: Budget 2022. Dialog

Rikke fremlagde køreplanen for budgettet, som kan findes i Google Drev.

Skolernes ramme blev fremlagt af Rikke

Rikke og Finn gav en gennemgang af undervisningsmiddel ønsker på indskolingen og overbygningen.

Budgettet skal godkendes ved næste skolebestyrelsesmøde.

  Punkt 4: 

Formanden: 

Ingen nye meddelelser

Skole, plus info om Unicef RS:

 • Skolen har ansat Sidsel Rosa Just som viceskoleleder og starter den 1. marts. Sidsel kommer fra en konsulentstilling i kommunen. Derudover har hun været en del af koordineringen i forbindelse med tilsynet.
 • I forhold til coronasituationen - flere af skolens personale og elever er ramt af corona. Derfor oplever mange elever at de har vikar eller tilsyn. I sjældne tilfælde kan de større elever få fri, hvis der mangler personale. 
 • Det er uvist om test/podning fortsætter med de nye retningslinjer

 

SFO :    

Diverse projekter har været aflyst på grund af personalemangel.  

 

Forældreforening: 

Ingen meddelelser

 

Banko: 

Ingen meddelelser

 

Elevrådet:

Elevrådet fortæller lidt om hvad de har arbejdet med i løbet af skoleåret

 

Øvrige:

Ingen meddelelser

Savner du et ældre referat, er du altid velkommen til at kontakte os.

Sidst opdateret den 15. september 2023